Wybrano nową Radę Uczelni UEK

Miło mi poinformować, że podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14 grudnia 2020 zostałem wybrany na czteroletnią kadencję jako członek Rady Uczelni.

Oprócz mojej osoby w skład nowej rady jako osoby spoza uniwersytetu wejdą następujące osoby: Piotr Ziętara (Prezes Zarządu MPWiK miasta Krakowa, jako przewodniczący rady), Katarzyna Cymerman (Dyrektorka HR polskiego oddziału firmy Microsoft) oraz jako reprezentanci Uniwersytetu: prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. dr hab. Krzysztof Surówka oraz prof. dr hab. Jan W. Wiktor.

https://uek.krakow.pl/artykuly/aktualnosci/wybrano-nowa-rade-uczelni-uek

Rada uczelni jako organ uczelni publicznej wprowadzony został ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. W skład rady uczelni wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Radzie uczelni powierzono dość szerokie kompetencje jak i zadania.

Zgodnie z Art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym:
1. Do zadań rady uczelni należy:
1) opiniowanie projektu strategii uczelni;
2) opiniowanie projektu statutu;
3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
4) monitorowanie zarządzania uczelnią;
5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
7) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:
1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
3) zatwierdza sprawozdanie finansowe.

3. W ramach wykonywania zadań rada uczelni może żądać wglądu do dokumentów uczelni.

4. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, członkowie rady uczelni kierują się dobrem uczelni i działają na jej rzecz.

5. Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.